La Generalitat de Catalunya i Andorra avancen cap al reconeixement mutu dels certificats i acreditacions del nivell de coneixement del català. El consell executiu del govern català ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació d’Andorra per a establir-ne el reconeixe-ment mutu, que inclou diplomes i certificats oficials.

 El conveni, que es formalitzarà a través del Departament de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística, té per objectiu establir el reconeixement mutu de diplomes i certificats oficials acreditatius de coneixements de llengua catalana emesos pel Govern d’Andorra i per la Generalitat de Catalunya, de manera que es faciliti la mobilitat de persones en els àmbits laboral i dels estudis, o l’accés a l’Administració pública, a Andorra i a Catalunya.

La llengua catalana és oficial a Andorra i a Catalunya, on les respectives administra-cions han desenvolupat un sistema d’acreditacions oficials de català. A Catalunya, d’ençà de 1979, i a Andorra, d’ençà de 1999.

La mesura facilitarà la mobilitat de treballadors i estudiants, així com l’accés a l’administració pública catalana i andorrana. Aquest acord permet d’ampliar i enfortir la col·laboració en matèria de llengua entre ambdues administracions, a més de disposar d’un sistema automàtic de reconeixement de diplomes i certificats oficials de català.

Ambdues administracions han adaptat tots els cursos i proves de certificació de català que ofereixen oficialment als nivells de competència lingüística definits en el marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.

El Consell d’Europa va publicar el 2001 el document Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR), que ha esdevingut una eina de referència a tot Europa per comparar els nivells de coneixement de les llengües de manera objectiva, i facilitar tant la mobilitat com el reconeixement internacional.